Velkommen til
Albertslund Psykologklinik

Søren Nørskov – Autoriseret psykolog
Specialist & Supervisor i Klinisk psykologi og Psykoterapi

Medlem af Dansk Psykologforening og Psykologfagligt Selskab for Supervision

 

Velkommen til
Albertslund Psykologklinik

Søren Nørskov – Autoriseret psykolog
Specialist & Supervisor i Klinisk psykologi og Psykoterapi

Medlem af Dansk Psykologforening  og Psykologfagligt Selskab for Supervision

 

I Albertslund Psykologklinik tilbydes der supervision og individuel terapi i forhold til de gældende retningslinjer i overenskomsten med Den offentlige Sygesikring.
Målgruppen er unge og voksne.

Albertslund Psykologklinik har eksisteret siden 1994 og i 2008 tiltrådte jeg overenskomst med Den offentlige Sygesikring. Dette betyder, at man med en henvisning fra sin almenpraktiserende læge kan få tilskud til psykologsamtalerne.

Centralt beliggende for gode
Offentlige Transportmuligheder

Albertslund Psykologklinik er centralt beliggende i forhold til offentlige transportmidler.

Buslinjerne 143 og 144 kører lige til døren. Buslinjerne 123, 141 og 149 standser ca. 800 meter fra klinikken. Nærmeste togstation er Albertslund station, som ligger i en afstand af ca. 1500 meter fra klinikken.

Ruten til klinikken via de offentlige transportmidler kan planlægges ud fra Rejseplanen og Google Maps.

Gode parkeringsmuligheder
v. indgangen til klinikken

Ruten til klinikken via bil, (for ikke GPS-brugere), kan planlægges ud fra krak.dk

Der er parkeringspladser foran klinikken. Parkering er gratis og parkeringsskive er ikke nødvendig.

Dog må der ikke parkeres ved de opsatte el-standere.

Offentlige Tilskudsordninger

Man kan med en henvisning fra den almenpraktiserende læge opnå tilskud til psykologhjælp. Tilskuddet ydes via Den offentlige Sygesikring, og det er kun praktiserende psykologer, som har overenskomst med Den offentlige Sygesikring, som kan modtage henvisninger fra den almenpraktiserende læge.

 

Nedenstående punktopstilling viser hvilke hændelser, som muliggør udstedelse af henvisning til psykologhjælp.

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 1. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 2. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 3. personer med let til moderat depression over 18 år
 4. personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD over 18 år

Man kan ikke automatisk få en henvisning til psykologhjælp, hvis man har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Det er til enhver tid den almenpraktiserende læges skøn, hvorvidt man opfylder betingelserne for at kunne få en henvisning. Folketinget har vedtaget en lov om psykologhjælp til unge, som bevilliger gratis psykologhjælp for unge mellem 18 til og med 24 år, hvis de opfylder kriterierne under punkt 10 eller punkt 11. I Albertslund Psykologklinik tilbydes der behandling inden for alle angivende persongrupper fra 1-11.

 

 

En henvisning er som udgangspunkt kun gyldig, hvis den udstedes senest 6 måneder efter den udløsende hændelse er indtruffet. Dette gælder dog ikke for punkt nr. 9. Endvidere gælder, at den praktiserende psykolog skal have modtaget henvisningen indenfor en måned efter udstedelsen (aktuelt ikke gældende p.g.a. lange ventetider til psykolog).
Tidsbegrænsningen på de 6 måneder omfatter ikke punkterne “9 og 10”.
En henvisning til psykologhjælp udløser tilskud op til 12 behandlinger. Personer over 18 år, som er ramt af let til moderat depression, kan dog opnå tilskud til yderligere 12 behandlinger. Genhenvisning til yderligere 12 konsultationer gælder også for punkt nr. 11.

 

Ud over tilskud fra Den offentlige Sygesikring kan der også opnås tilskud fra kommunal side. En kommune kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge fuld eller delvis økonomisk dækning til psykologhjælp.

 

Der kan også opnås tilskud gennem sygeforsikringen “danmark”. Dette kræver imidlertid aktivt medlemskab, samt at man er opført under en tilskudsgruppe, som giver tilskud til psykologhjælp.

Albertslund Psykologklinik har samarbejdsaftale med
følgende selskaber:

SOS International a/s
(Psykologisk Rådgivning)

Prescriba
(Psykologisk Rådgivning)

Joan-Søstrene

Konsultationstype

Individuel – 60 minutter

Topersoners – 90 minutter

Gruppe (over 2) – 120 minutter

Betalingsformer

MobilePay eller Giro.
Afregning sker efter hver konsultation.

Praktisk Information

I forbindelse med tilskud fra Den offentlige Sygesikring oplyses taksten samt egen-andelen ved den første henvendelse. Øvrige aktuelle takster på behandlingsydelser oplyses tillige ved den første henvendelse.
Der kan e-faktureres til “danmark” fra klinikken. Ønskes dette, skal det meddeles ved den første konsultation.

 

Aflysning eller ændring af en konsultationstid bedes foretaget hurtigst muligt og senest kl. 8.30 på konsultationsdagen.
Ved udeblivelse, eller for sen aflysning af konsultationstid, forbeholdes retten til at afkræve et gebyr på 425,50 kr.

 

Gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis) skal medbringes ved hver konsultation.

 

Der er tilsluttet en automatisk telefonsvarer på klinikkens telefonnummer 60 87 86 86 – Her kan der lægges beskeder udenfor de angivne telefontider. SMS`er kan ikke benyttes. Der tilstræbes mulighed for akutte konsultationstider indenfor 48 timer på hverdage.

Dansk Psykologforenings etiske principper og faglige retningslinjer

I Albertslund Psykologklinik udøves psykologbehandling i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske principper og faglige retningslinjer. Det gælder således for autoriserede psykologer, at de er under tilsyn af Psykolognævnet under Sundhedsministeriet eller andet relevant ministerium.

 

Der gælder, at autoriserede psykologer har journalpligt og tavshedspligt, hvilket betyder, at klienten skal give sit samtykke til at journaloplysninger må blive videregivet til anden part. Endvidere skal klienten give samtykke til vidergivelse af opstart brev og epikrise til egen læge.

Klagesager over autoriserede psykologer skal stiles til, enten psykolognævnet eller til Styrelsen for Patientklager. Psykologen skal bistå klienten med relevant information om klagemuligheder. Endvidere skal psykologen ved ønsket om erstatning bistå klienten med relevant information til dette formål i forhold til patienterstatningssag. Endvidere er det også muligt at indberette utilsigtede hændelser. Mere information, samt brochure til indberetning, kan findes på følgende link: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Hvis klienten får udstedt en henvisning fra en almenpraktiserende læge til psykologhjælp, er psykologen forpligtet til at orientere den almenpraktiserende læge om behandlingens resultat og ophør. Endvidere gælder, at alle journaloplysninger er omfattet af persondata-loven, hvilket betyder at alle data er opbevaret ud fra gældende forskrifter.

 

Kommuner og forsikringsselskaber har i visse tilfælde lovhjemmel til at indhente oplysninger fra en praktiserende psykolog, hvis klienten giver sit samtykke hertil. Det kan almindeligvis dreje sig om sygedagpengesager, kontanthjælpsager, revalideringssager m.m.

 

I Albertslund Psykologklinik vil klienten i alle tilfælde blive gjort bekendt med en eventuel anmodning om en udtalelse fra en offentlig myndighed eller et forsikringsselskab. Endvidere vil klienten i alle tilfælde blive informeret om hovedpunkterne i udtalelsen, eller blive forelagt selve udtalelsen, inden videregivelsen til den offentlige myndighed eller forsikringsselskab.

 

Ved afslutning af et terapiforløb skal klienten og psykologen sammen evaluere terapiforløbet m.h.p. kvalitetssikring.

 

I Albertslund Psykologklinik opbevares fakturaer og henvisninger i minimum 5 år. Journaler opbevares også i minimum 5 år.

Åbningstider:

 

Der er konsultation alle hverdage efter aftale klokken:
09:00, 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00

 

 For god ordens skyld skal det bemærkes, at der ikke er handicapvenlig adgang til klinikken.

Om Søren

Mit faglige ståsted findes primært indenfor den eksistentialistiske referenceramme. Jeg lægger særlig vægt på at komme ind til selve kernen i klientens problemstilling. For at kunne forstå, hvad kernen er og hvilken betydning den har  i forhold til den skitserede problemstilling, er det vigtigt, at klientens øvrige livsforhold bliver belyst. Derfor er det centralt for terapiens udfald, at klientens selvforståelse af egen problemstilling bliver fokuspunkt i terapien. Målet med terapien er således dialogisk afklaring af- og en hjælp til, at klienten finder netop sin måde at leve mere i overensstemmelse med dennes egne formulerede ønsker for terapien. Dermed er fokus på klientens værdier og livsforhold – således at terapien kan være udviklende indenfor de rammer, der er realistiske og mulige. Klienten og dennes eksistens, identitet, valg i livet – handling i livet – og ønsker om forandring – er hele tiden i centrum for terapien.  Der lægges særlig vægt på, at der gives plads og rum for fri refleksion og dialog. Uanset hvilken problematik, der skitseres, er helhedsforståelsen central I forhold til den enkelte problematik og I livet som helhed.

 

På grund af synsnedsættelse har jeg fået en generel dispensation til at drive psykologpraksis på min bopælsadresse.

 

Albertslund psykologklinik er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet i 2020 til henviste behandlingsforløb.

               Alder 60 år.

 Uddannelsesmæssig baggrund

1993 Psykologuddannelse (cand.psych.) på Københavns Universitet Amager med overbygning indenfor det kliniske område.

 

2002 2-årig efteruddannelse i praksis (terapeutiske færdigheder) som led i autorisationsuddannelsen. Godkendelse af autorisation varetages af Psykolognævnet under Socialministeriet, jvf. Lov om psykologer nr. 494 af 30. juni 1993.

 

2010 3-årig videreuddannelse i Tilstandsdifferentieret Psykoterapi funderet i den Eksistentialistiske referenceramme. Uddannelsen er godkendt som specialiseringsmodul i Dansk Psykologforenings specialistuddannelser i psykoterapi.

 

2012 5-årig specialistuddannelse i Klinisk psykologi og Psykoterapi indenfor voksen- og ungeområdet. (Dansk Psykologforenings regi).

 

2015 2-årig supervisoruddannelse i Klinisk psykologi og Psykoterapi. (Dansk Psykologforenings regi).

 

Klinisk erfaring

 

1994 Egen psykologpraksis i Albertslund Kommune.

Klinikkens målgruppe omfatter unge og voksne. Det terapeutiske behandlingsarbejde omfatter aktuelt supervision, individuel terapi samt gruppeterapi ud fra retningslinjerne under Den offentlige Sygesikring.
I det kliniske arbejde indgår en bred vifte af tematikker og problemstillinger, herunder de udvalgte hændelsesforløb, som er omfattet af tilskud fra Den offentlige Sygesikring (jvf. listen over offentlige tilskud).

 

1995 – 2000 Bestyrelsesmedlem og rådgiver i Dansk Idrætspsykologisk Forening.

 

1996 – 1997 Rådgiver under Rådgivningsenheden for rygestop i Kræftens Bekæmpelse.

1998 – 2007 Deltidsansættelse som psykolog på Diabetikerhjemmet ”Solglimt” i Fårevejle.
Målgruppen var børn og unge med diabetes. Foruden diabetes havde nogle tillige psykosociale vanskeligheder. Enkelte havde også psykiatriske lidelser eller hjernedysfunktioner.
Mit primære virke var at yde supervision til det ansatte personale, der bl.a. omfatter pædagoger og lærere. Men også andre faggrupper modtog supervision efter behov. Supervisionen blev ydet både individuelt og i grupper.
Herudover var mit virke også at udarbejde behandlingsplaner for de indskrevne elever, samt at afholde behandlingskonference og undervisning til det pædagogfaglige personale. Der blev der endvidere tilbudt terapeutiske samtaler til eleverne efter behov.

 

2004 – 2005 Tilknyttet Hotel & Restaurationsbranchen som krisepsykolog. De primære arbejdsopgaver var akut krisehjælp i forbindelse røveri-, overfalds- og voldsepisoder, men også andre psykologfaglige opgaver, herunder terapeutiske forløb, rådgivning m.v.

 

2006 – 2008 Gruppeterapeutisk projekt i samarbejde med “Center for Syn og Kommunikation”. Målgruppe: Personer ramt af øjensygdommen Retinitis Pigmentosa. To grupper modtog månedlig behandling gennem to år.

 

2008 Tiltrædelse af overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

 

2008 Indtrædelse i National Netværk til bekæmpelse af dopingmisbrug under Anti Doping Danmark.

 

2009 Tiltrædelse som netværkspsykolog under Psykologisk Rådgivning i SOS International A/S.

 

2010 Opstart af netværksgruppe for psykologfaglig udvikling og supervision.

 

2011 – 2019 Indtrædelse i Psykologfagligt Selskab for Supervision under Dansk Psykologforening.

 

2014 Tiltrædelse som netværkspsykolog under Psykologisk Rådgivning i Prescriba A/S.

 

2015 Tiltrædelse som netværkspsykolog i Dansk Sundhedssikring.

 

2022 Henvisningsaftale med Joan-Søstrene.

Kontakt og Tidsbestilling

Tidsbestilling til konsultation sker på tlf. 60 87 86 86.

Telefontid alle hverdage i tidsrummet 08.00 – 08.30.
Du er velkommen til at ringe på andre tidspunkter på alle hverdage.

 

Skulle jeg ikke være ved telefonen, når du ringer, får du kliniktelefonens automatiske telefonsvarer, hvor der
er mulighed for at lægge navn og telefonnummer. Du vil derefter blive kontaktet snarest muligt.
Hvis du ringer i telefontiden og linjen er optaget, bliver du omstillet til telefonsvareren.
Der henstilles til, at der ikke lægges beskeder på telefonsvareren i telefontiden.
Beskeder via SMS`er er ikke mulig.
Da jeg har nedsat syn, er det ikke muligt at benytte online-booking til klinikken. Der
henvises til de daglige telefontider alle hverdage fra kl. 08.00 til 08.30.
Er du blevet henvist af din almenpraktiserene læge, bedes du oplyse dit cpr-nr. ved den første kontakt,
så den elektroniske henvisning kan indhentes til klinikken.

Autoriseret Psykolog
Søren Nørskov

Jeg kan træffes på tlf. 60 87 86 86
Man kan også skrive til mig på: sn@klinisk-psykolog.dk
Adresse: Bispehusene 26, 2620 Albertslund

 

Der må ikke medsendes personfølsomme data, når der rettes henvendelse til Albertslund Psykologklinik via e-mail.
Hermed menes, cpr-nr., som kan afsløre ens identitet.
Der henstilles til, at der i e-mailen anføres et telefonnummer, som man kan træffes på.
I Albertslund psykologklinik anvendes sikker e-mail, hvilket betyder, at e-mails sendt fra klinikken
 er krypteret og derved ikke kan læses af uvedkommende.

 

Der er mulighed for telefonkonsultation og mailkonsultation i Albertslund
Psykologklinik.

 

 

Ferielukket i perioden fra d. 01.7.2022 til d. 17.07.2022

 

Aktuel ventetid er 3 måneder.
Der anvendes ikke cookies på denne hjemmeside.