Dansk psykologforenings etiske principper og faglige retningslinjer

Dansk Psykologforenings etiske principper og faglige retningslinjer

I Albertslund Psykologklinik udøves psykologbehandling i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske principper og faglige retningslinjer. Det gælder således for autoriserede psykologer, at de er under tilsyn af Psykolognævnet under Sundhedsministeriet eller andet relevant ministerium.

Der gælder, at autoriserede psykologer har journalpligt og tavshedspligt, hvilket betyder, at klienten skal give sit samtykke til at journaloplysninger må blive videregivet til anden part. Endvidere skal klienten give samtykke til vidergivelse af opstart brev og epikrise til egen læge.

Klagesager over autoriserede psykologer skal stiles til, enten psykolognævnet eller til Styrelsen for Patientklager. Psykologen skal bistå klienten med relevant information om klagemuligheder. Endvidere skal psykologen ved ønsket om erstatning bistå klienten med relevant information til dette formål i forhold til patienterstatningssag. Endvidere er det også muligt at indberette utilsigtede hændelser. Mere information, samt brochure til indberetning, kan findes på Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis klienten får udstedt en henvisning fra en almenpraktiserende læge til psykologhjælp, er psykologen forpligtet til at orientere den almenpraktiserende læge om behandlingens resultat og ophør. Endvidere gælder, at alle journaloplysninger er omfattet af persondata-loven, hvilket betyder at alle data er opbevaret ud fra gældende forskrifter.

Kommuner og forsikringsselskaber har i visse tilfælde lovhjemmel til at indhente oplysninger fra en praktiserende psykolog, hvis klienten giver sit samtykke hertil. Det kan almindeligvis dreje sig om sygedagpengesager, kontanthjælpsager, revalideringssager m.m.

I Albertslund Psykologklinik vil klienten i alle tilfælde blive gjort bekendt med en eventuel anmodning om en udtalelse fra en offentlig myndighed eller et forsikringsselskab. Endvidere vil klienten i alle tilfælde blive informeret om hovedpunkterne i udtalelsen, eller blive forelagt selve udtalelsen, inden videregivelsen til den offentlige myndighed eller forsikringsselskab.

Ved afslutning af et terapiforløb skal klienten og psykologen sammen evaluere terapiforløbet m.h.p. kvalitetssikring.

I Albertslund Psykologklinik opbevares fakturaer og henvisninger i minimum 5 år. Journaler opbevares også i minimum 5 år.

Scroll to Top