Offentlige tilskudsordninger

Man kan med en henvisning fra den alment praktiserende læge opnå tilskud til psykologhjælp. Tilskuddet ydes via Den offentlige Sygesikring, og det er kun praktiserende psykologer, som har overenskomst med Den offentlige Sygesikring, som kan modtage henvisninger fra den alment praktiserende læge.

Nedenstående punktopstilling viser hvilke hændelser, som muliggør udstedelse af henvisning til psykologhjælp.

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 1. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 2. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 3. personer med let til moderat depression over 18 år
 4. personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD over 18 år

Man kan ikke automatisk få en henvisning til psykologhjælp, hvis man har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Det er til enhver tid den alment praktiserende læges skøn, hvorvidt man opfylder betingelserne for at kunne få en henvisning. Folketinget har vedtaget en lov om psykologhjælp til unge, som bevilliger gratis psykologhjælp for unge mellem 18 til og med 24 år, hvis de opfylder kriterierne under punkt 10 eller punkt 11. I Albertslund Psykologklinik tilbydes der behandling inden for alle angivne persongrupper fra 1-11.

En henvisning er som udgangspunkt kun gyldig, hvis den udstedes senest 6 måneder efter den udløsende hændelse er indtruffet. Dette gælder dog ikke for punkt nr. 9. Endvidere gælder, at den praktiserende psykolog skal have modtaget henvisningen indenfor en måned efter udstedelsen (aktuelt ikke gældende pga. lange ventetider til psykolog).
Tidsbegrænsningen på de 6 måneder omfatter ikke punkterne 9 og 10.
En henvisning til psykologhjælp udløser tilskud op til 12 behandlinger. Personer over 18 år, som er ramt af let til moderat depression, kan dog opnå tilskud til yderligere 12 behandlinger. Genhenvisning til yderligere 12 konsultationer gælder også for punkt nr. 11.

Ud over tilskud fra Den offentlige Sygesikring kan der også opnås tilskud fra kommunal side. En kommune kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge fuld eller delvis økonomisk dækning til psykologhjælp.

Der kan også opnås tilskud gennem sygeforsikringen “danmark”. Dette kræver imidlertid aktivt medlemskab, samt at man er opført under en tilskudsgruppe, som giver tilskud til psykologhjælp.

I forbindelse med tilskud fra Den offentlige Sygesikring oplyses taksten samt egen-andelen ved den første henvendelse. Øvrige aktuelle takster på behandlingsydelser oplyses tillige ved den første henvendelse.
Der kan e-faktureres til “danmark” fra klinikken. Ønskes dette, skal det meddeles ved den første konsultation.

Scroll to Top