Søren Nørskov

Autoriseret psykolog & Specialist og Supervisor i Klinisk psykologi og Psykoterapi.
Uddannet cand.psych på Københavns Universitet med overbygning indenfor det kliniske område i 1993.
Egen praksis i Albertslund siden 1994.
Alder, 60 år.

Telefonnummer: 60 87 86 86
Adresse: Bispehusene 26, 2620 Albertslund

Om Søren

Sørens faglige ståsted findes primært indenfor den eksistentialistiske referenceramme, hvorved der særligt lægges vægt på at komme ind til selve kernen i klientens problemstilling. For at kunne forstå hvad kernen er, og hvilken betydning den har i forhold til den skitserede problemstilling, belyses klientens øvrige livsforhold. Derfor er det centralt for terapiens udfald, at klientens selvforståelse af egen problemstilling bliver fokuspunkt i terapien. Der lægges særlig vægt på, at der gives plads og rum for fri refleksion og dialog. Uanset hvilken problematik, der skitseres, medtages helhedsforståelsen i forhold til den enkelte problematik samt i livet som helhed. Målet med terapien er således dialogisk afklaring af- og en hjælp til, at klienten finder netop sin måde at leve mere i overensstemmelse med dennes egne formulerede ønsker for terapien. Hermed opnås der mulighed for, at terapien kan være udviklende indenfor de rammer, der er realistiske og mulige i henhold til klientens værdier og livsforhold. Klienten og dennes eksistens, identitet, valg i livet – handling i livet – og ønsker om forandring – er hele tiden i centrum for terapien.

Uddannelsesmæssig baggrund

1993 Psykologuddannelse (cand.psych.) på Københavns Universitet Amager med overbygning indenfor det kliniske område.

2002 2-årig efteruddannelse i praksis (terapeutiske færdigheder) som led i autorisationsuddannelsen. Godkendelse af autorisation varetages af Psykolognævnet under Socialministeriet, jvf. Lov om psykologer nr. 494 af 30. juni 1993.

2010 3-årig videreuddannelse i Tilstandsdifferentieret Psykoterapi funderet i den Eksistentialistiske referenceramme. Uddannelsen er godkendt som specialiseringsmodul i Dansk Psykologforenings specialistuddannelser i psykoterapi.

2012 5-årig specialistuddannelse i Klinisk psykologi og Psykoterapi indenfor voksen- og ungeområdet. (Dansk Psykologforenings regi).

2015 2-årig supervisoruddannelse i Klinisk psykologi og Psykoterapi. (Dansk Psykologforenings regi).

Klinisk erfaring

1994 Fortsat aktiv Egen psykologpraksis i Albertslund Kommune.
Klinikkens målgruppe omfatter unge og voksne. Det terapeutiske behandlingsarbejde omfatter aktuelt supervision, individuel terapi samt gruppeterapi ud fra retningslinjerne under Den offentlige Sygesikring.
I det kliniske arbejde indgår en bred vifte af tematikker og problemstillinger, herunder de udvalgte hændelsesforløb, som er omfattet af tilskud fra Den offentlige Sygesikring (jvf. listen over offentlige tilskud).

1995 – 2000 Bestyrelsesmedlem og rådgiver i Dansk Idrætspsykologisk Forening.

1996 – 1997 Rådgiver under Rådgivningsenheden for rygestop i Kræftens Bekæmpelse.

1998 – 2007 Deltidsansættelse som psykolog på Diabetikerhjemmet ”Solglimt” i Fårevejle.
Målgruppen var børn og unge med diabetes. Foruden diabetes havde nogle tillige psykosociale vanskeligheder. Enkelte havde også psykiatriske lidelser eller hjernedysfunktioner.
Sørens primære virke var at yde supervision til det ansatte personale, der bl.a. omfatter pædagoger og lærere. Men også andre faggrupper modtog supervision efter behov. Supervisionen blev ydet både individuelt og i grupper.
Herudover var Sørens virke også at udarbejde behandlingsplaner for de indskrevne elever, samt at afholde behandlingskonference og undervisning til det pædagogfaglige personale. Der blev der endvidere tilbudt terapeutiske samtaler til eleverne efter behov.

2004 – 2005 Tilknyttet Hotel & Restaurationsbranchen som krisepsykolog. De primære arbejdsopgaver var akut krisehjælp i forbindelse røveri-, overfalds- og voldsepisoder, men også andre psykologfaglige opgaver, herunder terapeutiske forløb, rådgivning m.v.

2006 – 2008 Gruppeterapeutisk projekt i samarbejde med “Center for Syn og Kommunikation”. Målgruppe: Personer ramt af øjensygdommen Retinitis Pigmentosa. To grupper modtog månedlig behandling gennem to år.

2008 Fortsat aktiv Tiltrædelse af overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

2008 Fortsat aktiv Indtrædelse i National Netværk til bekæmpelse af dopingmisbrug under Anti Doping Danmark.

2009 Fortsat aktiv Tiltrædelse som netværkspsykolog under Psykologisk Rådgivning i SOS International A/S.

2010 Fortsat aktiv Opstart af netværksgruppe for psykologfaglig udvikling og supervision.

2011 – 2019 Indtrædelse i Psykologfagligt Selskab for Supervision under Dansk Psykologforening.

2014 Fortsat aktiv Tiltrædelse som netværkspsykolog under Psykologisk Rådgivning i Prescriba A/S.

2015 – 2017 Tiltrædelse som netværkspsykolog i Dansk Sundhedssikring.

2022 Fortsat aktiv Henvisningsaftale med Joan-Søstrene.

2023 Fortsat aktiv Tiltrædelse som psykologkonsulent i Diabetesforeningen.

Scroll to Top